×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Εταιρικό δίκαιο • Εταιρική Αναδιοργάνωση • Πτωχευτικό δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών που εκτείνονται από την σύσταση εταιριών κάθε τύπου, και την διάρθρωση της λειτουργίας τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τους εταίρους και μετόχους τους, μέχρι την δημιουργία ευέλικτων δομών για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους και την αποτελεσματική φορολογικά λειτουργία τους. Εταιρικά οχήματα που αποτελούν την βάση για κεντρική επιχειρηματική δραστηριότητα ή αποτελεσματικό σχεδιασμό ομίλων επιχειρήσεων με δραστηριότητα στην Ελλάδα ή αλλού. Οχήματα ειδικού σκοπού και οχήματα που εξυπηρετούν την συνεργασία διαφορετικών φορέων σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος ή εξειδίκευσης ή κοινοπραξίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στον σχεδιασμό των σχέσεων των εταίρων σύμφωνα με τις επιλογές τους με βάση αποτελεσματικές και ασφαλείς συμφωνίες μετόχων και εταιρικά σχήματα που παρέχουν ασφάλεια και ελαστικότητα. Μεριμνούμε για την καθημερινή λειτουργία των εταιριών, έχουμε όμως επίσης ιδιαίτερη εμπειρία σε ζητήματα εταιρικής αναδιοργάνωσης, η οποία εκτείνεται τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα στην εφαρμογή και λειτουργικότητα των προτεινομένων λύσεων, περιλαμβανομένης και της φορολογικής αποτελεσματικότητας. Έχουμε βοηθήσει πελάτες μας να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση και επαναδιαπραγμάτευση των χρεών τους, εφαρμογή των διαδικασιών εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά και έχουμε διαφυλάξει τα συμφέροντα πελατών μας από κακόπιστους συναλλασσόμενους και οφειλέτες.