×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα ενημέρωση σκοπό έχει να περιγράψει την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Δικηγορική Εταιρία ΨΑΡΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ - GKP LAW FIRM μέσω του παρόντος ιστότοπου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας
  Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία είναι η Δικηγορική Εταιρία ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΓΑΒΡΙΛΗΣ, με το διακριτικό τίτλο «GKP LAW FIRM» (εφεξής «η Εταιρία»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρνεάδου αριθ. 8, Τ.Κ. 10675. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
  Τα Προσωπικά Δεδομένα που η Εταιρία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται είναι τα ακόλουθα:
  (α) Προσωπικά στοιχεία που εσείς παρέχετε προκειμένου η Εταιρία να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, όπως oνοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.
  (β) Δεδομένα περιήγησης, όπως διεύθυνση IP, τοποθεσία - χώρα - πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκεφτήκατε μέσα στον ιστότοπο, χρόνος πρόσβασης στον ιστότοπο, χρόνος πλοήγησης σε κάθε σελίδα, ανάλυση clickstream. Αν και η Εταιρία δεν συλλέγει τις ανωτέρω πληροφορίες με σκοπό να τις συνδέσει με τον συγκεκριμένο χρήστη, είναι ωστόσο δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη είτε απευθείας μέσω των ανωτέρω πληροφοριών, είτε σε συνδυασμό με άλλες συλλεγόμενες πληροφορίες.
  (γ) Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να σταλούν από τον ιστότοπο της Εταιρίας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν και να καταχωρηθούν στον υπολογιστή σας με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου της Εταιρία για περισσότερες πληροφορίες.
 3. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας. Συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών δεδομένων
  Η Εταιρία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  (α) Να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, εφόσον το ζητήσετε, με βάση την συναίνεσή σας. Χωρίς την παροχή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων δεν μπορεί η Εταιρία να έρθει σε επικοινωνία με εσάς.
  (β) Να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπο της Εταιρίας με βάση την συναίνεσή σας. Χωρίς την παροχή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων η περιήγησή σας στον ιστότοπο της Εταιρίας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
 4. Τρόπος επεξεργασίας
  Η Εταιρία μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα. Η Εταιρία λαμβάνει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, αποκάλυψη, απόκτηση ή πρόσβαση.
 5. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
  Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εντός της Εταιρίας περιορίζεται στα πρόσωπα που «είναι απαραίτητο να γνωρίζουν» για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας.
  Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας από τους συνεργαζόμενους με την Εταιρία (α) παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, (β) δημόσιες, δικαστικές και κυβερνητικές αρχές, όπως ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δημόσιοι και δικαστικοί φορείς.
 6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ και ΕΟΧ
  Η Εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
 7. Τήρηση των προσωπικών δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Ωστόσο, η Εταιρία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, σε περίπτωση ενδεχόμενων ή/και πραγματικών αξιώσεων και επακόλουθων υποχρεώσεων σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και μέχρι την παραγραφή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο της Εταιρίας θα τηρούνται για την περίοδο που αναφέρεται στην Πολιτική Cookies της Εταιρίας.
 8. Τα δικαιώματά σας
  Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών προσωπικών δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
  3. Το δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
  4. Το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
  5. Το δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
  6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.
 9. Τροποποιήσεις
  Η παρούσα Ενημέρωση τέθηκε σε ισχύ στις 29.3.2019. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μερικά ή συνολικά την παρούσα Ενημέρωση ή απλά να ενημερώσει το περιεχόμενό της, όπως σε περίπτωση αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση σε αυτή την ιστοσελίδα.