×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Διοικητικό & Φορολογικό Δίκαιο • Κανονιστικά

Στο πλαίσιο της κανονιστικής μεταρρύθμισης που συντελείται στους πλείστους τομείς οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, συνεπεία και της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, η οποία βαίνει συνεχώς εντεινόμενη, η δικηγορική μας εταιρία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες καθοδηγώντας τους μέσα από ένα πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο, όσο και σε ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές. Μέλη της εταιρίας μας έχουν εργασθεί για ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές, έχουν συμμετάσχει στην δημιουργία του συνολικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και στην εποπτεία σε τομείς όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή σε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Η σχετική εμπειρία μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ΜΜΕ, του αγροδιατροφικού τομέα, της ενέργειας, του φαρμάκου, αλλά και της απλοποίησης των όρων αδειοδότησης επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του εταιρικού δίκαιου στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, της νομοθεσίας για την λειτουργία των βιομηχανικών πάρκων, την τυποποίηση κλπ.

Το φορολογικό δίκαιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διατρέχει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού (ενδεικτικά στο πλαίσιο εξαγορών, συγχωνεύσεων, εταιρικών αναδιαρθρώσεων), πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους των πελατών μας. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει και την υπεράσπιση υποθέσεων σε όλο το εύρος της φορολογικής διαδικασίας.

Στον τομέα του δημοσίου δικαίου η GKP μπορεί να συνδράμει τους εντολείς της τόσο στο στάδιο των διοικητικών διαδικασιών όσο και στην δικαστική αμφισβήτηση διοικητικών πράξεων είτε αυτές αφορούν διαφορές από την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου των διοικητικών συμβάσεων είτε ειδικότερες ρυθμίσεις της κλαδικής νομοθεσίας κάθε οικονομικής δραστηριότητας, είτε αυτές αφορούν την κεντρική διοίκηση, είτε την αποκεντρωμένη ή τους ΟΤΑ. Μέλη της εταιρίας μας έχουν συμμετάσχει στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση των πρώτων πλειστηριασμών στην Ελλάδα για την χορήγηση ραδιοφάσματος σε εταιρίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον σχεδιασμό των διαγωνισμών για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και στην προετοιμασία του κανονιστικού μέρους και την τροποποίηση και εκμοντερνισμό του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Περαιτέρω η εταιρία μας μπορεί να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τους τομείς του υπαλληλικού δικαίου, του δικαίου της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιας ή ιδιωτικής, τόσο σε επίπεδο φορέων όσο και σε επίπεδο λειτουργών. Συνεργάτες μας συμβουλεύουν ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά πανεπιστήμια σε θέματα διοίκησης και εκπαιδευτικού δικαίου.