×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Εργατικό Δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων έχουν αναμορφωθεί σημαντικά στο πρόσφατο παρελθόν και συνεχίζουν να υπόκεινται σε συνεχείς τροποποιήσεις. Η συνδρομή μας εκτείνεται σε όλο το εύρος των σχετικών νομικών υπηρεσιών, ξεκινώντας από την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων, την σύνταξη συμβάσεων μέσα σε ένα στενό κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε διαφορετικού τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέχρι και την δικαστική υποστήριξη υποθέσεων πάντοτε υπό το φως της ιδιαίτερα εκτεταμένης νομολογίας αλλά και των πρακτικών που υιοθετούν οι αρμόδιες διοικητικές αρχές. Συμβουλεύουμε τα τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων μεγάλων επιχειρήσεων ιδίως σε περιπτώσεις μεγάλων εταιρικών μετασχηματισμών, αναδιαρθρώσεων σε επίπεδο ομίλων με δραστηριότητα στην Ελλάδα και εκτός, και ως αποτέλεσμα εξαγορών ή συγχωνεύσεων, αλλά συμβουλεύουμε και επιμέρους εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους με δραστηριότητα δημιουργική και εφευρετική και την ανάπτυξη και προστασία τεχνογνωσίας. Εντολείς μας, με δραστηριότητες σε κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς εμπιστοσύνης, έχουν χρησιμοποιήσει τις γνώσεις μας για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή προστασία τους από λάθη και υιοθέτηση κακών πρακτικών από εργαζόμενους, για την διασφάλιση της νομιμότητας των ενεργειών τους και την εφαρμογή των σωστών εταιρικών πρακτικών κατά της διαφθοράς σε επίπεδο ενδοεταιρικό και μη, σε συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.