×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Δίκαιο Ανταγωνισμού • Αθέμιτος Ανταγωνισμός • Δίκαιο Καταναλωτή

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδήγησε σε ένα ολοένα αυξανόμενο άνοιγμα αγορών, αλλά και στην συνεχή αναμόρφωση του δικαίου Ανταγωνισμού, τόσο σε εθνικό, όσο, πολύ περισσότερο σε επίπεδο Ε.Ε. καθιστώντας το δίκαιο αυτό κεφαλαιώδους σημασίας, όχι μόνο σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, αλλά και την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική. Η GKP συνδυάζει την βαθιά κατανόηση του δικαίου Ανταγωνισμού, καθώς η εμπειρία των μελών της στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, ξεκινά από την παροχή σχετικών συμβουλών φτάνοντας στην εκπροσώπηση πελατών που ανήκουν σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους σε σύνθετες υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αρμοδίων δικαστηρίων. Συμβουλεύουμε σε θέματα, τα οποία αφορούν οριζόντιες συμπράξεις και σχέσεις ανταγωνιστών στο πλαίσιο συνδέσμων επιχειρήσεων, σε συμβάσεις εξειδίκευσης και μεταφοράς τεχνολογίας, σε ζητήματα που αφορούν κάθετες συμπράξεις, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο του νόμου και να διευκολύνεται η αποδοτικότητα των συστημάτων διανομής χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Επίσης, έχουμε αντιμετωπίσει πολλά θέματα πρακτικών που μπορεί να θεωρηθούν καταχρηστικές από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση και, ιδίως, θέματα συμπίεσης τιμών και άλλα ζητήματα ιδίως σε αγορές δικτύων.

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας μας είναι ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας του ανταγωνισμού από επιχειρήσεις και η εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων στο αντικείμενο αυτό, πολλές φορές στο ευρύτερο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από ομίλους επιχειρήσεων με κατευθύνσεις από αλλοδαπά δικηγορικά γραφεία. Με τον ίδιο τρόπο ενταγμένοι σε γενικότερο σχεδιασμό συμβάλλουμε στην διαδικασία εξέτασης συμβατότητας συγκεντρώσεων με το δίκαιο της ΕΕ παρακολουθώντας την διαδικασία σε επίπεδο ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συμβουλεύουμε πελάτες σε πολλά κρίσιμα θέματα που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ιδίως το επιχειρηματικό απόρρητο, την αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού αλλά και την συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση ή την διαφήμιση σε χώρους όπου υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι εμπορικές ανακοινώσεις μέσω των ΜΜΕ.

Καλύπτουμε θέματα σχετικά με την προστασία της επιχειρηματικής φήμης και των διακριτικών επιχειρήσεων και θέματα παράλληλων εισαγωγών. Συνδυάζουμε τα θέματα αυτά με την ιδιαίτερη γνώση των καταναλωτικών συμβάσεων πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών τόσο από καταστήματα όσο και από απόσταση περιλαμβανομένης και της πώλησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από απόσταση.