×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Συγχωνεύσεις • Εξαγορές

Ο συγκεκριμένος τομέας υπηρεσιών απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με ενδελεχή σχεδιασμό και συνεχή, στενή συνεργασία με τους πελάτες. Τα μέλη της GKP διαθέτουν αυξημένη εμπειρία στην διενέργεια πολύπλοκων νομικών ελέγχων που απαιτούν σφαιρική γνώση της επιχειρηματικής λειτουργίας, και συνδυασμό διαφορετικών νομικών γνωστικών αντικειμένων μαζί με δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάδειξης όλων των σοβαρών θεμάτων που θα επιτρέψουν στους εντολείς μας όχι μόνο να αποκτήσουν μια πλήρη και επαρκή εικόνα αλλά κυρίως να αποκτήσουν σταθερά θεμελιωμένα επιχειρήματα για διαπραγμάτευση και σωστή αξιολόγηση των συνθηκών. Συμμετέχουμε στην σύνταξη και την παροχή συνδρομής κατά την διαπραγμάτευση των σχετικών συμβατικών κειμένων, περιλαμβανομένων και των κάθε είδους παρακολουθηματικών συμβάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στον σχεδιασμό μεγάλου εύρους εταιρικών αναδιαρθρώσεων με πολλά διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα.

Συνδυάζουμε τα θέματα εταιρικού και συμβατικού δικαίου με τα φορολογικά και επενδυτικά ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες που επιτυγχάνουν τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα και οδηγούν σε ισχυρά σχήματα και δυναμικές συνεργασίες μέσω ενός εύχρηστου και δυναμικού πλαισίου συμφωνιών δομημένου σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Προτείνουμε λύσεις που στοχεύουν στην καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων των πελατών μας, την αποτελεσματική οργάνωση τους και την διασφάλιση των συμφερόντων τους. Συνεργαζόμαστε στενά με λογιστές κα άλλους συμβούλους ώστε να οδηγούμαστε στα καλύτερα αποτελέσματα και την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων και την εκμετάλλευση κάθε δυνατής χρηματοδότησης ή διαδικασιών ελάφρυνσης και από φορολογικά και διοικητικά βάρη. Πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας είναι η ένταξη μας σε ευρύτερες ομάδες σε project τα οποία εξελίσσονται σε διακρατικό επίπεδο και όπου ακολουθούμε με πειθαρχία και αποτελεσματικότητα τις κατευθύνσεις του κεντρικού σχεδιασμού από διεθνή δικηγορικά γραφεία για να παράσχουμε τα καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος και τρόπο ομοιόμορφο για τον εντολέα μας.