×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Τραπεζικά • Εταιρική Χρηματοδότηση • Μέσα Πληρωμών

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας μας είναι η ενίσχυση των πελατών μας σε θέματα έκδοσης ομολογιακών δανείων και στην αποτελεσματική χρηματοδότηση τους και την διαμόρφωση των σχέσεων τους με τις τράπεζες με τρόπο που τους επιτρέπει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην χρηματοδότηση και την εξασφάλιση των δραστηριοτήτων τους με τον πιο ευέλικτο και λιγότερο επιβαρυντικό τρόπο. Συμμετέχουμε στον σχεδιασμό των πελατών μας για την ορθολογική χρηματοδότηση τους. Ταυτόχρονα εκπροσωπούμε έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οργανισμούς πληρωμών και τεχνολογίας στον χώρο του ηλεκτρονικού χρήματος και των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ιδίως σε θέματα κανονιστικά και ανταγωνισμού και παρείχαμε πλήρη υποστήριξη σε όλα τα δύσκολα θέματα τα οποία προέκυψαν με τον έλεγχο στην μεταφορά κεφαλαίων και την λειτουργία των τραπεζών. Πολλά μέλη μας έχουν συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες επιχειρήσεις στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων από εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, ιατρικά εργαλεία και τρόφιμα ενεργώντας για εταιρίες παροχής χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Επιπλέον μέλη της εταιρίας μας έχουν πετύχει πολύ σημαντικές δικαστικές αποφάσεις έναντι τραπεζών ενεργώντας υπέρ μεγάλων πολυεθνικών ομίλων σε διαμάχες που αφορούσαν την από μέρους των τραπεζών ορθή εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ιδίως σε θέματα ρευστοποίησης εγγυητικών επιστολών πελατών.