×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Επίλυση Διαφορών • Δικαστήρια • Διαιτησία

Η GKP παρέχει υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που δύνανται να ανακύψουν σε όλους τους τομείς ειδίκευσής της. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών σχέσεων, αναπόφευκτα οδηγεί στην γένεση διαφορών. Στόχος μας είναι η επίλυσή τους κατά τρόπο εποικοδομητικό, ταχύ στο μέτρο του εφικτού και βιώσιμο. Παρά το ότι η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών είναι συνήθως ταχύτερη και οικονομικότερη, η προσφυγή στα δικαστήρια καθίσταται συχνά αναγκαία, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής επίλυσης των διαφορών αυτών. Τα μέλη της GKP έχουν αυξημένη εμπειρία στην εκδίκαση αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε κάθε δικαιοδοσία και βαθμό, καθώς και στην υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εμπειρία αυτή εκτείνεται και στην υποστήριξη ποινικών υποθέσεων που δύνανται να ανακύψουν, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο ευρύτερων αστικών και εμπορικών αντιδικιών (white collar crimes), καθώς και στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών και διενέργειας ερευνών, από ρυθμιστικές ή φορολογικές αρχές. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη πιθανής ποινικής εμπλοκής. Επιπλέον, τα μέλη της GKP έχουν χειριστεί σημαντικό αριθμό υποθέσεων γενικού διοικητικού, αλλά και φορολογικού δικαίου, ενώ τα μέλη μας έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία και σε ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον ανεξαρτήτων αρχών, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ε.Ε.Τ.Τ.

Ταυτόχρονα μέλη της εταιρίας μας έχουν εκπροσωπήσει πελάτες σε διαιτητικά δικαστήρια ή έχουν παραστεί σαν τεχνικοί σύμβουλοι σε θέματα ανταγωνισμού, ΜΜΕ, εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής ή σε διαφορές από συμβάσεις πώλησης στο πλαίσιο του ΙCC, LCIA, του Επιμελητηρίου του Τόκιο και μέλη μας είναι πιστοποιημένοι διαιτητές στο πλαίσιο της διαδικασίας διαιτησίας του ΕΒΕΑ.