×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
News

News

Κλειστά τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία στην Ελλάδα - Μετατίθεται η Ανάρτηση στοιχείων για το Δήμο Αθηναίων

08-05-2020 15:35

Σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124 (ΦΕΚ Β’ αριθ. 1117/1.4.2020) παραμένουν κλειστά όλα τα έμμισθα και άμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας έως 27.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Ενόψει της ανωτέρω απαγόρευσης λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων αναστέλλονται: α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων αυτών, β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή και καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και κεκυρωμένων αντιγράφων, και γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου αποφάσισε την μετάθεση της διαδικασίας της Ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων για τον Δήμο Αθηναίων για την 1η Ιουνίου 2020. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων, θα ενημερώνονται με κάθε δυνατό τρόπο για τις διαδικασίες, προθεσμίες και ψηφιακές διευκολύνσεις για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση της εγγραφής των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο.