×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
News

News

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Διαχείρισης του COVID-19

08-05-2020 15:00

Ενόψει της πανδημίας λόγω της νόσου COVID-19 που μεταδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι κυβερνήσεις των κρατών ανά την υφήλιο λαμβάνουν ολοένα και περισσότερα μέτρα προκειμένου αφενός να εμποδίσουν την περαιτέρω μετάδοση της νόσου και αφετέρου να περιορίσουν τις συνέπειές της σε όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητας. Λόγω της αυξανόμενης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών, και δη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία τους, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προέβη στην έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται ενόψει των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό κράτος για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε το κείμενο που εξεδόθη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.