×THE FIRMPRACTICE AREASLAWYERSNEWSCONTACT
News

News

BETTER INTERNET FOR KIDS+ : H Νέα στρατηγική της ΕΕ

17-05-2022 08:02

H Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο του διαδικτύου 

 

Στις 11/5/2022 η Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.

Στόχος της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά είναι διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες που να είναι προσβάσιμες, κατάλληλες για την ηλικία τους, ενημερωτικές και προς το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά αποτελεί το ψηφιακό σκέλος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού της Επιτροπής και αντανακλά την ψηφιακή αρχή «Τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να προστατεύονται και να χειραφετούνται στο διαδίκτυο».

Εγκρίθηκε στις 11/5/2022 μαζί με την πρόταση για νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Επιπλέον, η στρατηγική ακολουθεί την πρόσφατη ιστορική προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία περιέχει νέες διασφαλίσεις για την προστασία των ανηλίκων και απαγορεύει στις επιγραμμικές πλατφόρμες να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις σε ανηλίκους με βάση την κατάρτιση προφίλ.

Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν επισταμένως και στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών για τις αξίες και τα δικαιώματα ζήτησε να αυξηθεί η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Διάσκεψης και περιλαμβάνεται σε πρόταση που περιέχεται στην τελική έκθεση της Διάσκεψης, η οποία υποβλήθηκε στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρχές και πυλώνες της στρατηγικής  

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά καθορίζει το όραμα για μια ψηφιακή δεκαετία για τα παιδιά και τους νέους, με βάση τρεις κύριους πυλώνες:

·      Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, επιβλαβείς και παράνομες συμπεριφορές, και κινδύνους, καθώς και για τη βελτίωση της ευημερίας τους μέσω ενός ασφαλούς και κατάλληλου για την ηλικία τους ψηφιακού περιβάλλοντος. Για να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος ασφαλής για τα παιδιά και τους νέους, έως το 2024 η Επιτροπή θα παράσχει ενωσιακό κώδικα για κατάλληλο σύμφωνα με την ηλικία σχεδιασμό και θα ζητήσει τη θέσπιση ευρωπαϊκού προτύπου για την επιγραμμική επαλήθευση της ηλικίας. Θα διερευνήσει επίσης πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας για την επαλήθευση της ηλικίας, θα στηρίξει την ταχεία καταγγελία παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και θα διασφαλίσει ότι ο ενιαίος εναρμονισμένος αριθμός «116 111» παρέχει βοήθεια στα θύματα κυβερνοεκφοβισμού, έως το 2023.

·      Ψηφιακή ενδυνάμωση, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να εκφράζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στο διαδίκτυο. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα διοργανώσει εκστρατείες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του δικτύου κέντρων ασφαλούς διαδικτύου, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής. Θα παράσχει επίσης ενότητες διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς μέσω της δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu.  

·      Ενεργός συμμετοχή, σεβασμός προς τα παιδιά και παροχή της δυνατότητας να εκφράσουν τις απόψεις τους στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση παιδιών για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

 Για την υλοποίηση αυτών των βασικών πυλώνων, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τον κλάδο να συμμετάσχουν και να στηρίξουν σχετικές δράσεις.

Ιστορικό

Η σημερινή στρατηγική βασίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η οποία εγκρίθηκε το 2012. Η στρατηγική αυτή έχει επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. Τον Μάρτιο του 2021 η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού στην ιστορία της, στην οποία ζητούσε να επικαιροποιηθεί η στρατηγική του 2012 για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά. Για τον σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2021 περισσότερα από 750 παιδιά, νέοι και νέες μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά με την ασφάλεια, το περιεχόμενο και τις δεξιότητες στο διαδίκτυο στη διάρκεια περίπου 70 διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν από τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διοργανώθηκαν επίσης έρευνες και άλλες διαβουλεύσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο και με εταίρους του κλάδου.

Τα αποτελέσματα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, δείχνουν ότι τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες συχνά κατανοούν καλά τους κινδύνους, όπως είναι το επιβλαβές περιεχόμενο, ο κυβερνοεκφοβισμός ή η παραπληροφόρηση, καθώς και τις ευκαιρίες στο διαδίκτυο. Επιθυμούν επίσης να εισακούονται για θέματα που τους αφορούν. Ωστόσο, πολλά παιδιά, νέοι και νέες στην Ευρώπη, ιδίως όσοι/-ες βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, εξακολουθούν να μη συμμετέχουν πλήρως στον ψηφιακό κόσμο. Στους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν τον αποκλεισμό συγκαταλέγονται η φτώχεια, η έλλειψη συνδεσιμότητας, η έλλειψη κατάλληλων συσκευών και η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ή αυτοπεποίθησης.

 

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2825